ZŠ a MŠ Resslova

ÚŘEDNÍ DESKA


Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Resslova 308/10
120 00 Praha 2

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina změněna usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 181 ze dne 8. 9. 2009

Zřizovatel

Městská část Praha 2 
nám. Míru 20/600
120 39 Praha 2
(IČ 00063461)

Kontaktní spojení

 

Funkce   telefon email
Ředitel školy Mgr. Milan Svoboda 234 129 110 reditel@zsressl.cz
Zástupce ředitele Mgr. Rita Tlučhořová 234 129 111 tluchorova@zsressl.cz
Zástupce ředitele 1. stupeň Mgr. Radmila Machálková 234 129 112 machalkova@zsressl.cz
Zástupce ředitele pro MŠ Mgr. Helena razáková 224 923 582 skolka@zsressl.cz
Školní družina Dagmar Vávrová 603 346 402 druzina@zsressl.cz
Školní jídelna Marie Pospíšilová 234 129 122 jidelna@zsressl.cz
Ekonomka školy Alena Kalinová 234 129 114 ekonom@zsressl.cz
Hospodářka školy Alena Kostelníková 234 129 113 info@zsressl.cz
Školník Martin Jiran 737 115 137  jiran@zsressl.cz

Kontaktní spojení

 

Datová schránka ky2mgrz
Číslo účtu 5125339/0800
60460318
IZO 102037671
Identifikátor zařízení 600035646
Výroční zpráva pdf
Dokumenty školy více

Organizační struktura


Funkce Jméno
Ředitel školy Mgr. Milan Svoboda
Zástupce ředitele Mgr. Rita Tlučhořová
Zástupce ředitele 1. stupeň Mgr. Radmila Machálková
Učitelka pověřená vedením MŠ Mgr. Helena Razáková
Vedoucí vychovatelka ŠD Dagmar Vávrová
Vedoucí školní jídelny Marie Pospíšilová
Ekonomka Alena Kalinová
Hospodářka Alena Kostelníková
Školník Martin Jiran

Součásti školy

 

Základní škola kapacita 350 žáků
Školní jídelna kapacita 1 100 strávníků
Školní družina kapacita 120 žáků
Školní klub kapacita 50 žáků
Mateřská škola kapacita 60 dětí
Jídelna MŠ kapacita 100 dětí

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
 • Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Zákon č. 261/2006 Sb., (zákoník práce), v platném znění
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • Vyhláška č.27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých, v platném znění

Sazebník úhrad za poskytnutí informace

 

Povinný subjekt ÚMČ Praha 2 (dále jen „povinný subjekt“) je oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace (podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.).

 

náklady na práci pracovníka povinného subjektu v případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informace (za každých započatých 15 minut) 60 Kč
kopie A4 černobílá/barevná jednostranná 3 Kč/13 Kč
kopie A4 černobílá/barevná oboustranná 5 Kč/18 Kč
kopie A3 černobílá/barevná jednostranná 5 Kč/26 Kč
kopie A3 černobílá/barevná oboustranná 8 Kč/36 Kč
výtisk A4 černobílý/barevný z tiskárny 3 Kč/13 Kč
výtisk A3 černobílý/barevný z tiskárny 5 Kč/26 Kč
CD-R bez obalu 20 Kč
Ostatní náklady vynaložené na poskytnutí informace, které povinný subjekt nemůže zajistit vlastními silami (například velkoplošné kopírování), budou žadateli přeúčtovány.  

Určující podmínky

 1. Úhradu za obecné poskytnutí informací lze v mezích § 17 zákona č. 106/1999 Sb. vyžadovat dle volné úvahy povinného subjektu, tj. vyžadovat ji může, ale nemusí, a pokud ji vyžaduje, může ji vyžadovat za jakékoli informace nebo jen za jakoukoli jejich část.
 2. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost písemně oznámena i s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace.
 3. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává.
 4. Nebude-li vůči žadateli oznamovací povinnost splněna, zaniká nárok na úhradu nákladů.
 5. Poskytnutí informace za úhradu je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, žádost bude odložena (po dobu vyřizování stížnosti pro výši požadované úhrady tato lhůta neběží). Odložení žádosti musí být vyhotoveno písemně a doručeno (oznámeno) žadateli.
 6. Náklady na poštovné se uplatňují dle aktuálního sazebníku České pošty, s.p.
 7. Pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 200 Kč, poskytuje se informace bezplatně.

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN


Požadovaná struktura rozpočtu pro ZŠ a MŠ Resslova pro rok 2024

Název

Výnosy celkem

Náklady celkem

Osobní
(mzdové) náklady

Provoz a údržba

Jmenovité akce

Zahraniční zájezdy

Psychologové

Ostatní náklady

Základní škola a Mateřská škola,
Praha 2, Resslova 10

46 269,00

46 120,00

27 381,00

6 069,40

675,00

37,60

600,00

11 357,00

Struktura rozpočtu je uvedena v tisících Kč.
V Praze 14. 4. 2024

Požadovaná struktura rozpočtu pro ZŠ a MŠ Praha 2 v PDF

 

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření na roky 2024–2026 (tis. Kč)

 

Název organizace

Rok

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

60460318

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10

2023

45 350

45 290

60

450

400

50

45 800

45 690

110

2024

48 400

48 340

60

500

450

50

48 900

48 790

110

2025

52 300

52 240

60

550

500

50

52 850

52 740

110

 

Celý dokument naleznete na eDesce Prahy 2

GDPR


 

GDPR

Identifikace správce/zpracovatele

Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
IČO:  604 603 18
Adresa: Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
Telefonní číslo: +420 224 923 700
ID datové schránky:  ky2mgrz
E-mailová adresa:  info@zsressl.cz
Uvedený subjekt je správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pro oblast ochrany osobních údajů byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):
Jméno a příjmení: JUDr. Irena Princová
E-mailová adresa: dpozavpraha2.cz
Telefonní číslo: +420 601 030 988
Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet s případnými dotazy či požadavky ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

 

GDPR

Informace o zpracovávání osobních údajů

Plné znění informací o zpracování osobních údajů v ZŠ zde

 


Plné znění informací o zpracování osobních údajů v MŠ zde

 

 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10, Resslova 308/10, 120 00 Praha 2 je správcem osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších souvisejících právních přepisů.

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10 je příspěvková organizace zřízená městskou částí Praha 2, která vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školského zařízení pro zájmové vzdělávání a zařízení školního stravování podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě dalších právních předpisů k zajištění výkonu hlavní činnosti organizace.

Rozsah zpracování – osobní údaje

Osobní údaje získáváme od žáků navštěvujících naše vzdělávací zařízení, resp. od jejich zákonných zástupců. V rámci naší činnosti zpracováváme zejména následující osobní údaje žáků:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, podpis),
 • další údaje o osobě (zejm. místo narození, státní občanství),
 • adresní údaje (adresa trvalého pobytu),
 • údaje související s výchovou a vzděláváním (zejm. škola, školní rok, třída, zachycení zahájení, průběhu, výsledků, hodnocení, ukončení vzdělávání, přehled hodin výuky, denní záznamy a účast žáka ve výuce, údaje o odkladu, uvolnění, odhlášení, přestupu, předchozím studiu, individuálním vzdělávání, výtvarná a písemná díla),
 • zdravotní údaje (zejm. zdravotní způsobilost, obtíže, stravovací omezení, alergie, způsob a výsledky testování OPL),
 • audiovizuální údaje (fotografie).

Osobní údaje zákonných zástupců žáků zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, podpis),
 • adresní údaje (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností),
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa).

 

OCHRANA OZNAMOVATELŮ


Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10, Resslova 308/10, 120 00 Praha 2

Právní úprava

zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která u povinného subjektu  byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou v ust. § 2 odst. 3 zákona.

Věcná působnost

Oznámení, která obsahují informace o možném protiprávním jednání, jehož znaky definuje ust. § 2 odst. 1 zákona.

Osoba odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s ním v rámci vnitřního oznamovacího systému:

Mgr. Rita Tlučhořová, telefon: 234 129 111 E-mail: oznameni@zsressl.cz

Vnitřní směrnice o ochraně oznamovatelů včetně příloh

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI


Základní škola a Mateřská škola Praha 2, Resslova 10 se zavazuje k zpřístupnění jím provozovaných webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10 – zsressl.cz

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Nepřístupný obsah

Webové stránky ZŠ a MŠ Resslova odkazují na stránky systému Bakaláři. Tyto stránky nejsou z pohledu přístupnosti v naší kompetenci.

Webové stránky ZŠ a MŠ Resslova odkazují na stránky systému Naše jídelna. Tyto stránky nejsou z pohledu přístupnosti v naší kompetenci.

Úvodní webová stránka odkazuje na mapové aplikace společnosti Google. Tyto stránky nejsou z pohledu přístupnosti v naší kompetenci.

Obsah nepřístupný z důvodu nepřiměřené zátěže

Nejsou poskytovány textové alternativy u jednotlivých fotografií ve fotogaleriích. Vzhledem k velkému množství zveřejňovaných fotografií není detailní textový popis u každé jednotlivé fotografie z hlediska dostupnosti lidských zdrojů možný. Jako textová alternativa je poskytnut název fotogalerie.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout a nainstalovat jeden z uvedený sofwarových programů. Veškerý uvedený software je zdarma k dispozici na uvedených adresách.

V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2. 5. 2021. Další revize bude provedena dne 29. 8. 2021.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu. Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita metoda - vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty:

Mgr. Milan Svoboda (správce webu): svoboda@zsressl.cz
Základní škola a Mateřská škola Praha 2, Resslova 10, 120 00 – Nové Město

nebo

Vedení školy: info@zsressl.cz, tel.: 224 923 700
Základní škola a Mateřská škola Praha 2, Resslova 10, 120 00 – Nové Město

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

VÝZVY A ZAKÁZKY


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 01/2024

s názvem „Oprava chlapeckého sociálního zařízení ve 2. nadzemním podlaží” Výzva 01/2024.pdf  Přílohy 1-4.pdf

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2024

s názvem „Oprava posuvných dveří v 1. nadzemním podlaží MŠ” Výzva 02/2024.pdf  Přílohy 1-4.pdf

KAMEROVÝ SYSTÉM


Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím sledování obrazu kamer v ZŠ

 

Správce osobních údajů Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Resslova 308/10, Praha 2, 120 00
IČ: 60460318
tel.: +420 236 044 111
Zpracování osobních údajů Zpracování kamerovým systémem
adresa umístění: Resslova 308/10, Praha 2, 120 00
počet kamer: 4 ks
Pověřenec pro ochranu osobních údajů JUDr. Irena Princová
tel.: +420 601 030 988
e-mail: dpo@praha2.cz
Účel zpracování osobních údajů Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány za účelem:
zvýšení ochrany majetku (krádež, vandalismus)
zvýšení bezpečnosti osob (napadení, loupež, jiná fyzická újma) - ochrana života a zdraví osob
prevence mimořádných událostí
Právní základ zpracování osobních údajů Zpracování je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Rozsah zpracovávaných osobních údajů Zpracování obrazu z kamerového systému.
Příjemci osobních údajů Osobní údaje nejsou předávány jiným příjemcům.
Předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
Práva subjektu údajů Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR), na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR) a na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) se neuplatní.
Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)
Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)
Každý subjekt údajů, pokud se domnívá, že došlo k porušení GDPR, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.gov.cz
Automatizované rozhodování včetně profilování Správce nebude provádět automatizované rozhodování včetně profilování.

 

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím sledování obrazu kamer v MŠ

 

Správce osobních údajů Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Resslova 308/10, Praha 2, 120 00
IČ: 60460318
tel.: +420 236 044 111
Zpracování osobních údajů Zpracování kamerovým systémem
adresa umístění: Na Zbořenci 7, Praha 2, 120 00
počet kamer: 4 ks
Pověřenec pro ochranu osobních údajů JUDr. Irena Princová
tel.: +420 601 030 988
e-mail: dpo@praha2.cz
Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány za účelem:
• zvýšení ochrany majetku (krádež, vloupání, vandalismus)
• zvýšení bezpečnosti osob (napadení, loupež, jiná fyzická újma) - ochrana života a zdraví osob
• prevence mimořádných událostí
• získávání důkazního materiálu pro příslušné odpovědné orgány (soudy, Policie ČR)
• získávání materiálu pro řešení pojistných událostí (s věcně příslušnou pojišťovnou)

Právní základ zpracování osobních údajů Zpracování je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Rozsah zpracovávaných osobních údajů Zpracování obrazu z kamerového systému.
Příjemci osobních údajů • Orgány činné v trestním řízení v případě mimořádné události
• Orgány činné v přestupkovém řízení v případě mimořádné události
• Pojišťovny v případě řešení pojistné události
• Subjekty údajů v případě jejich požadavku (jen záběry, kde se vyskytují tyto osoby, ostatní části jsou anonymizované)
• Zpracovatel (servisní firma)
Předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
Práva subjektu údajů • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) Zajištěno na základě žádosti subjektu údajů v rozsahu údajů o něm zpracovávaných.
• Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR) Vzhledem k charakteru zpracovávaných osobních údajů (obrazový záznam) se právo na opravu neuplatní.
• Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR) Subjekt údajů má právo požádat o vymazání údajů, na kterých je zobrazen, pokud záznam nezachycuje mimořádnou událost. Jeho žádost bude vyřízena do 30 dnů od obdržení.
• Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) Subjekt údajů může vznést u správce námitku proti zpracování, a po dobu, než dojde k ověření, že oprávněné zájmy správce nepřevažují nad oprávněnými zájmy subjektu údajů, správce omezí zpracování osobních údajů na jejich ukládání. Pokud subjekt údajů osobní údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, potom správce osobní údaje subjektu údajů uchová na základě jeho žádosti i po pominutí účelu zpracování nebo doby uložení kamerových záznamů.
• Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) Neuplatní se, přenositelnost k novému správci nemá smysl, subjekt údajů však může uplatnit právo na přístup, kdy jsou mu poskytnuty obrazové záznamy o jeho osobě.
• Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR) Subjekt údajů má právo vznést námitku.
• Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR) Každý subjekt údajů, pokud se domnívá, že došlo k porušení GDPR, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. tel.: +420 234 665 111 e-mail: posta@uoou.gov.cz
Automatizované rozhodování včetně profilování Správce nebude provádět automatizované rozhodování včetně profilování.

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
Mapa stránek -  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko