ZŠ a MŠ Resslova

informace pro uchazeče


 

Jsme středně velká státní škola, s rozšířenou výukou tělesné výchovy, informatiky a ekologie, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Naše škola žákům nabízí kombinaci klasických a alternativních výukových metod. Věříme, že zachováním tradičního pedagogického přístupu a zaváděním moderních alternativních metod nejlépe podporujeme rozvoj našich žáků. Soustředíme se tak nejen na upevňování tolik potřebné dětské kázně, osvojování si samostatnosti, nutnosti plnění povinností a přijmutí zodpovědnosti za následky jejich nedodržování, ale zároveň také náš přístup vybízí k samostatnému myšlení, vyjadřování svých názorů, diskutování, pracování v rámci skupiny a využívání moderních technologií v procesu učení. Svým přístupem se snažíme našim žákům zprostředkovat podnětné prostředí, posilujeme jejich zdravé sebevědomí a učíme je vzájemné toleranci. Abychom dosáhli těchto cílů je pro nás nejdůležitější navázat a prohlubovat vztah učitel-žák, který zakládáme na přirozeném vzájemném respektu. 

 

Známkování se skládá z klasické číselné stupnice doplněné slovním upřesněním. V nižších ročnících využíváme možnosti dokončení práce v následující hodině (přelévání učiva). Žákům se SPU se věnujeme se zvýšenou péčí i v rámci vyučování - speciální pedagog vede nápravu individuálně nebo v malých skupinkách. Vedeme žáky k ekologickému cítění pomocí různých projektů a programů. Staráme se o absolutní sportovní špičky v těchto věkových kategoriích.

 

zápis do 1. tříd   přestup z jiné školy
 

zápis do 1. tříd


Zápis do 1. tříd je určen dětem, které dovrší do 31. 8. 2019 šestý rok věku (narození 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013), včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a  občanský průkaz, cizinci povolení k pobytu. Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, pokud se dítě z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit.


Zápis nešestiletých dětí


K zápisu se mohou dostaviti děti, které dovrší 6 let v období 1. 9. - 31. 12. příslušného roku. K písemné žádosti rodičů je třeba doložit potvrzení z PPP o způsobilosti k nástupu dítěte do školy. Děti, jež dosáhnou 6 let v období leden – červen dodají k písemné žádosti rodičů a potvrzení z PPP ještě doporučení odborného lékaře.

 

Odklad školní docházky


V případě, že chce rodič požádat o odklad školní docházky, vyplňuje Žádost o odklad povinné školní docházky. Je třeba ji doložit posudkem příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře. Doporučujeme rodičům, aby si termín vyšetření domluvili v dostatečném předstihu! Žádost o odklad je třeba předložit škole v době zápisu včetně doporučujících posudků.

 

Přípravná třída


Do přípravné třídy budou zařazeny děti pouze s odkladem školní docházky a doporučením poradenského zařízení. Spádovost při zařazení nehraje roli. Kapacita je 10 -15 dětí.

 


Žádost o odklad ke stažení zde

 

 

 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy na základě stanovených kritérií.

 

Kritéria přijetí

 

1.

Děti ze spádové oblasti ZŠ Resslova

6 bodů

2.

Děti s trvalým pobytem v Praze 2, jejichž starší sourozenec je žákem naší školy (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

5 bodů

3.

Děti s trvalým pobytem v Praze 2

4 body

4.

Děti s trvalým pobytem v jiné městské části Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem naší školy (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

3 body

5.

Děti s trvalým pobytem v Praze

2 body

6.

Děti s trvalým pobytem mimo Prahu

1 bod

 

Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.


Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.


V případě, že v jednom z kritérií (vyjma kritéria č. 1) nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.


Zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

 

Spádová oblast ZŠ Resslova

 

Benátská Lazarská – sudá čísla Na Zderaze Rašínovo nábřeží  sudá 52-78
Dittrichova Masarykovo nábřeží Náplavní Resslova
Dřevná Myslíkova – sudá 2-32 Odborů Trojanova
Gorazdova Na Hrádku Omladinářů Václavská
Jenštejnská Na Moráni Palackého náměstí Vodičkova – lichá 1-7
Jiráskovo náměstí Na poříčním právu Pod Slovany
lichá 11-23
Vyšehradská
lichá 47-53, sudá 26-28
Karlovo náměstí Na Zbořenci Podskalská lichá 27-35, sudá 20-22 Záhořanského

 

Mgr. Jaroslav Procházka
ředitel školy

 

přestup žáků


Máte-li zájem o přestup dítěte do vyššího ročníku naší školy, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 224 923 700 nebo na emailové adrese info(a)zsressl.cz.  

 

Je-li v daném ročníku volné místo, pozveme vás na osobní schůzku, během které Vás seznámíme s prostředím školy a požadavky na nově přijímané žáky. Schůzky se účastní rodiče, zástupce vedení a třídní učitel.

 

Konečné rozhodnutí o přijetí vydává ředitel školy. 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved