ZŠ a MŠ Resslova

INFORMACE PRO UCHAZEČE


 

Jsme středně velká státní škola, s rozšířenou výukou tělesné výchovy, informatiky a ekologie, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Naše škola žákům nabízí kombinaci klasických a alternativních výukových metod. Věříme, že zachováním tradičního pedagogického přístupu a zaváděním moderních alternativních metod nejlépe podporujeme rozvoj našich žáků. Soustředíme se tak nejen na upevňování tolik potřebné dětské kázně, osvojování si samostatnosti, nutnosti plnění povinností a přijmutí zodpovědnosti za následky jejich nedodržování, ale zároveň také náš přístup vybízí k samostatnému myšlení, vyjadřování svých názorů, diskutování, pracování v rámci skupiny a využívání moderních technologií v procesu učení. Svým přístupem se snažíme našim žákům zprostředkovat podnětné prostředí, posilujeme jejich zdravé sebevědomí a učíme je vzájemné toleranci. Abychom dosáhli těchto cílů je pro nás nejdůležitější navázat a prohlubovat vztah učitel–žák, který zakládáme na přirozeném vzájemném respektu. 

 

Známkování se skládá z klasické číselné stupnice doplněné slovním upřesněním. V nižších ročnících využíváme možnosti dokončení práce v následující hodině (přelévání učiva). Žákům se SPU se věnujeme se zvýšenou péčí i v rámci vyučování – speciální pedagog vede nápravu individuálně nebo v malých skupinkách. Vedeme žáky k ekologickému cítění pomocí různých projektů a programů. Staráme se o absolutní sportovní špičky v těchto věkových kategoriích.

 

zápis do 1. tříd   přestup z jiné školy
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
pro školní rok 2024/2025


informace EN  ua informace UA   ua informace CHN   chn informace VN   vn

 

 

Videoprezentace školy: http://www.zsressl.cz/videoprezentace.php

 

Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat ve dnech 8. a 9. 4. 2024 od 14.00 do 18.00 hod.

 

Na zápis se můžete přihlásit na předem určený čas pomocí elektronického rezervačního systému, který bude spuštěn 25. 3. 2023 v 7.00 hodin. Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

 

Zápis do 1. tříd

Potřebné dokumenty pro přijetí do 1. třídy:

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – pozor vyplnit i druhou stranu a podepsat
2. Dotazník žáka

K přihlášce přiložte kopie těchto dokladů: průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců potvrzení o pobytu v ČR.

 

Do 1. třídy budou zapisovány děti, které dovrší do 31. 8. 2024 šestý rok věku narození 1. 9. 2017–31. 8. 2018), včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Zapsány mohou být i děti, které dovrší 6 let v období 1. 9. 2024–31. 12. 2024. V tomto případě je k písemné žádosti rodičů třeba doložit potvrzení z PPP o způsobilosti dítěte k nástupu do školy. Děti, jež dosáhnou 6 let v období leden – červen 2025 dodají k písemné žádosti rodičů a potvrzení z PPP ještě doporučení odborného lékaře.

 

Žádosti bude přiděleno registrační číslo.


Zápis do přípravné třídy

Potřebné dokumenty pro přijetí do přípravné třídy:
1. Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy – dole podepsat a na druhé straně je třeba opatřit doporučení z PPP nebo SPC
2. Dotazník žáka

K přihlášce přiložte kopie těchto dokladů: průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců potvrzení o pobytu v ČR.

Do přípravné třídy budou zařazeny přednostně děti s odkladem školní docházky a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Musí mít písemné doporučení poradenského zařízení. Kapacita je 10–15 dětí.

 

Žádosti bude přiděleno registrační číslo.

 

Žádost o odklad

Potřebné dokumenty při žádosti o odklad:
Žádost o odklad školní docházky – na zadní straně je třeba potvrdit 2 doporučení – 1. z PPP nebo SPC, 2. – odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K žádosti přiložte kopie těchto dokladů: průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců potvrzení o pobytu v ČR.
Žádosti bude přiděleno registrační číslo.

Na zápis se můžete přihlásit přes rezervační systém, který bude spuštěn 25. 3. 2024.

 

Kritéria přijetí do 1. třídy:

 

1.

Děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti ZŠ Resslova,
v případě cizinců * s místem pobytu ve spádové oblasti ZŠ Resslova

6 bodů

2.

Děti s trvalým pobytem v Praze 2, jejichž starší sourozenec je žákem naší školy (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
v případě cizinců* s místem pobytu v Praze 2

5 bodů

3.

Děti s trvalým pobytem v Praze 2,
v případě cizinců* s místem pobytu v Praze 2

4 body

4.

Děti s trvalým pobytem v jiné městské části Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem naší školy (v době zápisu v 1. – 8. ročníku),
v případě cizinců* s místem pobytu v jiné městské části Prahy 2

3 body

5.

Děti s trvalým pobytem v Praze
v případě cizinců* s místem pobytu v Praze

2 body

6.

Děti s trvalým pobytem mimo Prahu
v případě cizinců* s místem pobytu mimo Prahu

1 bod

* cizinec = osoba, které byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť mají ukrajinské občanství.

 

Kritéria přijetí do přípravné třídy:

 

1.

Děti s povoleným odkladem ze spádové oblasti ZŠ Resslova
v případě cizinců * s místem pobytu ve spádové oblasti ZŠ Resslova

4 body

2.

Děti s povoleným odkladem s trvalým pobytem v Praze 2
v případě cizinců* s místem pobytu v Praze 2

3 body

3.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ze spádové oblasti
v případě cizinců * s místem pobytu ve spádové oblasti ZŠ Resslova

2 body

4.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v Praze 2
v případě cizinců* s místem pobytu v Praze 2

1 bod

 

Zveřejnění přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněno na webových stránkách školy a ve vývěsce školy, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

V případě, že v jednom z kritérií (vyjma kritéria č. 1) nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Spádová oblast ZŠ Resslova:

 

Benátská

Lazarská – sudá čísla

Na Zderaze

Rašínovo nábřeží  sudá 52–78

Dittrichova

Masarykovo nábřeží

Náplavní

Resslova

Dřevná

Myslíkova – sudá 2–32

Odborů

Trojanova

Gorazdova

Na Hrádku

Omladinářů

Václavská

Jenštejnská

Na Moráni

Palackého náměstí

Vodičkova – lichá 1–7

Jiráskovo náměstí

Na poříčním právu

Pod Slovany
lichá 11–23

Vyšehradská
lichá47–53, sudá 26–28

Karlovo náměstí

Na Zbořenci

Podskalská lichá 27–35, sudá 20–22

Záhořanského

Mgr. Milan Svoboda
ředitel školy

 

PŘESTUP ŽÁKŮ


Máte-li zájem o přestup dítěte do vyššího ročníku naší školy, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 224 923 700 nebo na emailové adrese info(a)zsressl.cz.  

 

Je-li v daném ročníku volné místo, pozveme vás na osobní schůzku, během které Vás seznámíme s prostředím školy a požadavky na nově přijímané žáky. Schůzky se účastní rodiče, zástupce vedení a třídní učitel.

 

Konečné rozhodnutí o přijetí vydává ředitel školy. 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
”tlačítko
Mapa stránek -  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved

”tlačítko