ZŠ a MŠ Resslova

informace pro uchazeče


 

Jsme středně velká státní škola, s rozšířenou výukou tělesné výchovy, informatiky a ekologie, zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Naše škola žákům nabízí kombinaci klasických a alternativních výukových metod. Věříme, že zachováním tradičního pedagogického přístupu a zaváděním moderních alternativních metod nejlépe podporujeme rozvoj našich žáků. Soustředíme se tak nejen na upevňování tolik potřebné dětské kázně, osvojování si samostatnosti, nutnosti plnění povinností a přijmutí zodpovědnosti za následky jejich nedodržování, ale zároveň také náš přístup vybízí k samostatnému myšlení, vyjadřování svých názorů, diskutování, pracování v rámci skupiny a využívání moderních technologií v procesu učení. Svým přístupem se snažíme našim žákům zprostředkovat podnětné prostředí, posilujeme jejich zdravé sebevědomí a učíme je vzájemné toleranci. Abychom dosáhli těchto cílů je pro nás nejdůležitější navázat a prohlubovat vztah učitel-žák, který zakládáme na přirozeném vzájemném respektu. 

 

Známkování se skládá z klasické číselné stupnice doplněné slovním upřesněním. V nižších ročnících využíváme možnosti dokončení práce v následující hodině (přelévání učiva). Žákům se SPU se věnujeme se zvýšenou péčí i v rámci vyučování - speciální pedagog vede nápravu individuálně nebo v malých skupinkách. Vedeme žáky k ekologickému cítění pomocí různých projektů a programů. Staráme se o absolutní sportovní špičky v těchto věkových kategoriích.

 

zápis do 1. tříd   přestup z jiné školy
 

zápis do 1. tříd


informace EN  ua informace UA   ua informace CHN   chn informace VN   vn

 

 

 

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

 

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

   

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

 

Zápis v naší škole bude probíhat v týdnu 20. - 24. 4. 2020.

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy - ky2mgrz
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, naskenovaným podpisem – stačí na jednu z adres - machalkova@zsressl.cz, info@zsressl.cz, reditel@zsressl.cz
  3. vhodit do dřevěné schránky na budově školy označené nálepkou Základní škola
  4. poštou
  5. osobní podání: pouze v případě nutnosti!

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

Vážení rodiče, není třeba chodit na OÚ MČ P-2 pro potvrzení z evidence obyvatel o trvalém pobytu dítěte.

 

přijetí do 1. třídy

Do 1. třídy budou zapisovány děti, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku (narození 1. 9. 2013 - 31. 8. 2014), včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Zapsány mohou být i děti, které dovrší 6 let v období 1. 9. 2020 - 31. 12. 2020. K písemné žádosti rodičů je třeba doložit potvrzení z PPP o způsobilosti k nástupu dítěte do školy. Děti, jež dosáhnou 6 let v období leden – červen 2021 dodají k písemné žádosti rodičů a potvrzení z PPP ještě doporučení odborného lékaře.


Potřebné dokumenty


1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – pozor vyplnit i druhou stranu a podepsat


2. Dotazník žáka

 

K přihlášce přiložte kopie těchto dokladů: průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců potvrzení o pobytu v ČR.

 

Škola Vám následně sdělí registrační číslo Vašeho dítěte.


Přípravná třída


Do přípravné třídy budou zařazeny přednostně děti s odkladem školní docházky a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Musí mít písemné doporučení poradenského zařízení. Kapacita je 10 -15 dětí.

 

Potřebné dokumenty

 

1. Žádost o zařazení do přípravné třídy - dole podepsat a na druhé straně je třeba opatřit doporučení z PPP nebo SPC

 

2. Dotazník žáka

 

K přihlášce přiložte kopie těchto dokladů: průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců potvrzení o pobytu v ČR.

 

Škola Vám následně sdělí registrační číslo Vašeho dítěte.

 

Žádost o odklad školní docházky

Potřebné dokumenty

 

Žádost o odklad školní docházky – na zadní straně je třeba potvrdit 2 doporučení – 1. z PPP nebo SPC, 2. – odborného lékaře nebo klinického psychologa.


K žádosti přiložte kopie těchto dokladů: průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců potvrzení o pobytu v ČR.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy na základě stanovených kritérií.

 

Kritéria přijetí do 1. třídy

 

1.

Děti ze spádové oblasti ZŠ Resslova

6 bodů

2.

Děti s trvalým pobytem v Praze 2, jejichž starší sourozenec je žákem naší školy (v době zápisu v 1.-8. ročníku)

5 bodů

3.

Děti s trvalým pobytem v Praze 2

4 body

4.

Děti s trvalým pobytem v jiné městské části Prahy, jejichž starší sourozenec je žákem naší školy (v době zápisu v 1.-8. ročníku)

3 body

5.

Děti s trvalým pobytem v Praze

2 body

6.

Děti s trvalým pobytem mimo Prahu

1 bod

 

Kritéria přijetí do přípravné třídy

 

1.

Děti s povoleným odkladem ze spádové oblasti ZŠ Resslova

4 body

2.

Děti s povoleným odkladem s trvalým pobytem v Praze 2

3 body

3.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ze spádové oblasti

2 body

4.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v Praze 2

1 bod

 

Zveřejnění přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněno na webových stránkách školy a ve vývěsce školy, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.


Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.


V případě, že v jednom z kritérií (vyjma kritéria č. 1) nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 

Zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

 

Spádová oblast ZŠ Resslova

 

Benátská Lazarská – sudá čísla Na Zderaze Rašínovo nábřeží  sudá 52-78
Dittrichova Masarykovo nábřeží Náplavní Resslova
Dřevná Myslíkova – sudá 2-32 Odborů Trojanova
Gorazdova Na Hrádku Omladinářů Václavská
Jenštejnská Na Moráni Palackého náměstí Vodičkova – lichá 1-7
Jiráskovo náměstí Na poříčním právu Pod Slovany
lichá 11-23
Vyšehradská
lichá 47-53, sudá 26-28
Karlovo náměstí Na Zbořenci Podskalská lichá 27-35, sudá 20-22 Záhořanského

 

 

Mgr. Jaroslav Procházka
ředitel školy

 

přestup žáků


Máte-li zájem o přestup dítěte do vyššího ročníku naší školy, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 224 923 700 nebo na emailové adrese info(a)zsressl.cz.  

 

Je-li v daném ročníku volné místo, pozveme vás na osobní schůzku, během které Vás seznámíme s prostředím školy a požadavky na nově přijímané žáky. Schůzky se účastní rodiče, zástupce vedení a třídní učitel.

 

Konečné rozhodnutí o přijetí vydává ředitel školy. 

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2
Resslova 308/10, 120 00 Praha 2
poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 700
telefon jídelna:  224 915 557

poloha

Email

email kancelář: info(a)zsressl.cz
email jídelna:  jidelna(a)zsressl.cz

Copyright © 2019 - All rights reserved