ZŠ a MŠ Resslova

ZÁPIS DO MŠ


Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10
Sídlo: MŠ Na Zbořenci 7

Telefon: 224 923 582 
www.zsressl.cz
skolka@zsressl.cz

 

 

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19

opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

 

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou od 3. 5. do 14. 5. 2021.

 

Podání žádosti


do datové schránky školy:  ky2mgrz
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce: skolka@zsressl.cz
poštou:  MŠ Na Zbořenci 7, 120 00 Praha 2
osobní podání: po předchozí domluvě termínu a času


Doložení řádného očkování dítěte

 • Potvrzení od lékaře (viz Evidenční list). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Další dokumenty

 1. Kopie rodného listu dítěte
 2. Občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, doloží doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR. 

Žádosti zasílejte v době od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021, ne dříve.

 • Rozhodující pro akceptování žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je datum.
 • Potvrzením přijetí žádosti bude zaslání evidenčního čísla, pod kterým bude vaše dítě evidováno, spolu s dalšími informacemi (např. přibližný termín vyhlášení výsledků zápisu, atd.) na vámi uvedený email.
 • V případě nedostatečnosti zaslaných dokumentů budete vyzváni k doplnění informací za účelem vydání Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Před vydáním Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mohou být zákonní zástupci vyzváni k dodání originálů dokumentů.
 • Doklad o trvalém bydlišti dítěte zasílat nemusíte, u spádových dětí bude ověřeno na MČ Praha 2.

Dokumenty k zápisu

 

 

Kritéria přijetí do MŠ  PDF 
Evidenční list  PDF 
Přihláška do MŠ  PDF 
Odkazy   Kritéria přijímacího řízeníProfil MŠOrganizační informace provozu

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ


Kritéria přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání  do Mateřské školy v Praze 2, Na Zbořenci 7 pro školní rok 2021/2022

 

Mateřská škola, Praha 2, Na Zbořenci 7 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (netýká se dětí, pro které je docházka povinná).

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (pořadí důležitosti kritérií sestupně):

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (§34a školského zákona) s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 2.
 2. Dítě, které před zahájením docházky dosáhne čtyř let věku, s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 2, řazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 3. Dítě, které před zahájením docházky dosáhne tří let věku, s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 2, řazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 4. Dítě, které dosáhne nejméně tří let věku do 31. 12. 2021, s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 2, řazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 5. Ostatní děti, u kterých je dalším kritériem datum narození (od nejstaršího k nejmladšímu) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Kritérium trvalého pobytu a spádové oblasti se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

19. 3. 2021

 

Mgr. Jaroslav Procházka
ředitel školy

 

Mgr. Helena Razáková
pověřená vedením MŠ

 

Kritéria přijímacího řízení k předškolnímu vzděláváníPDF

poloha

Adresa

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2

MŠ Na Zbořenci 7, Praha 2 - 120 00

Zřizovatel: Městská část Praha 2

poloha

Telefon

telefon kancelář: 224 923 582

omlouvání dětí: 224 923 582

jídelna: 224 923 582

poloha

Email

vedení mš: skolka@zsressl.cz 

odhlašování dětí: info.skolka@zsressl.cz

jídelna: jidelna.ms@zsressl.cz

tlačítko home mš
tlačítko přepnout na web zš
tlačítko kontakt
tlačítko vyhledávání
  Prohlášení o přístupnosti -  Copyright © 2019 - All rights reserved
”tlačítko